Category Archives: Policy Landscape

Blockchain

ในประเทศไทยอาจสามารถดำเนินการระยะเวลาอันสั้นกว่าในอดีต ทั้งนี้ ยังอาจขยายผลไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความร่วมมือในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และหากสามารถนำระบบ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับ ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีทั้งการรับชำระภาษี การคืนเงินภาษี รวมถึงการควบคุมการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย

Rcep Melbourne

ความเป็นมาของการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในภาพรวม จากนั้น ค่อยเจาะลึกในประเด็นการเจรจาจัดทำร่างภาคผนวกการค้าบริการด้านการเงิน โดยเล่าถึงกลไกการเจรจา รวมถึงสาระสำคัญของร่างภาคผนวกดังกล่าว และปิดท้ายด้วยแนวทางการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในอนาคต

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบอื่นๆ ได้ โดยผู้บริโภคจะได้รับการดูแลในส่วนของการทำสัญญาที่เป็นธรรมการติดตามทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทำการแฮกเบาๆ กับทีมของสรรพากรเพื่อหาปัญหาด้านภาษีของประเทศไทย เราค้นพบว่า ‘ภาษีไทยไม่ถูกใจประชาชน’ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจ่ายภาษี

FinTech Startups เหล่านี้ล้วนเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการ Reshape โลกของ SMEsได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี แรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้เลยหากปราศจากเส้นทางเดินที่ภาครัฐได้เปิดไว้ให้อย่างเหมาะสม

5 ประเภท Application ที่พัฒนามาได้อย่างตรงใจและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด หากมีธุรกิจใดที่มีความสนใจที่จะพัฒนา Application เป็นของตัวเอง ขอให้อย่าลืมที่จะศึกษาและวิเคราะห์ความนิยม พฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบต่างๆ ของ Mobile Application ให้เป็นอย่างดี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ จนทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรคือประกันภัยในยุคฟินเทค โมเดลของธุรกิจประกันภัยในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ภาครัฐและหน่วยงานด้านการกำกับดูแลจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบประกันภัยกับการดูแลป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมทั้งยังต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคไปพร้อมกัน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการผลิตที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อต่อยอดต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ผ่านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในต่างประเทศ

วิธีหนึ่งในการออกแบบนโยบายสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพคือ การออกแบบนโยบายสาธารณะที่มีความเฉพาะเจาะจงมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนหรือที่เรียกว่า Targeted Policy เนื่องจากเป็นการดำเนินนโยบายที่มุ่งตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงตัว และยังช่วยประหยัดทรัพยากรไม่ให้ต้องสิ้นเปลืองไปกับการดำเนินนโยบายกับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายซึ่งอาจจะมีลักษณะเฉพาะตัวและปัญหาอื่นๆ ที่แตกต่างออกไป

การพัฒนาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้ดีขึ้น

สิ่งสำคัญและความท้าทายนับจากนี้คือการให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลและผลทางเศรษฐมิติเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับออกนโยบายให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้คือการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบูรณาการด้านการเชื่อมต่อข้อมูล (การเชื่อมต่อโดยอาศัย “เลขบัตรประชาชน” เป็นตัวกลาง) ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการช่วยเหลือสวัสดิการอย่างเป็นระบบและลดความซ้ำซ้อนอีกด้ว

60/65